AAA_books.jpgAA_regal.jpgOstatnie.JPGP1050153.JPGP1050155.JPGP1050175.JPGP10904411.jpgS7300459.JPG

Statut biblioteki

1

 

Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej "Biblioteką"działa na podstawie:

1) Ustawy z dn.27 czerwca 1997 r o bibliotekach(Dz.U.19997r Nr 85 poz.539 z późn.zm.)

2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z1997 r.Nr 110,poz.721 z późn.zm.)

3) Ustawy z dnia 8 marca1990 r o samorządzie terytorialnym(Dz.U.z1996 r.Nr 13,poz.74 z późn. zm.)

4) Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą administracyjną (Dz.U.z 1998 r.nr 106,poz.668 art.130)

5) Ustawy z dnia 23 lutego2000 r.o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U.z 2000 r nr 12 poz.136 art.23)

2

1.Biblioteka jest wyodrębnioną jednostką wchodzącą w skład Centrum Kultury w Sułoszowej

2.Siedzibą Biblioteki jest Centrum Kultury, a obszar działania Gmina Sułoszowa

3

1.Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Centrum Kultury

4

Biblioteka używa pieczęci podłużnej,zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu

5

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju biblioteki , odpowiadając jej zadaniom

II Cele i zadania biblioteki

6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

7

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

1) Gromadzenie ,opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów

    dotyczących własnego regionu

2) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,wypozyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń

    międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełno-

  - sprawnych

3) Prowadzenie działalności informacyjnej,bibliograficznej,udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych

4) Popularyzacja ksiązki,informacji,wiedzy i czytelnictwa

5) Współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury,organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb

    oswiatowych i kulturalnych

6) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

III   Organizacja i zarządzanie biblioteką

8

Na czele biblioteki stoi Kierownik Centrum Kultury,który kieruje jej działalnością,reprezentuje Bibliotekę

na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

9

Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Centrum Kultury

10

1)Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie,czytelnie,oddziały dla dzieci,filie biblioteczne oraz inne formy

   udostępniania zbiorów bibliotecznych

2)Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez Kierownika Centrum Kultury

11

Szczegółową organizację Biblioteki ,oraz zakres działania ustala Kierownik Centrum Kultury w regulaminie organizacyjnym

IV   Gospodarka finansowa

12

Obsługę kadrową oraz finansowo-księgową zapewnia Bibliotece Centrum Kultury

V postanowienia końcowe

13

Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie włściwym dla jego nadania

14

Załącznik do Statutu centrum Kultury wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.lipca 2000 roku.

 

Joomla templates by a4joomla